سایت های تحت مدیریت:

Fateks.ir

Khorramit.ir

Inpezeshk.ir

 

دیگر راه های ارتباطی:

ایمیل:

sajjadbaharvand@yahoo.com